Privacyverklaring

“Ons doel is om de impact van COVID-19 te beperken.” – Deze website is in eigendom van het NTG (Nederlands Telegeneeskundig Genootschap)

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is het NTG.
Nederlands Telegeneeskundig Genootschap
Luitenant Generaal van Heutszlaan 2
3743 JM Baarn

Hier vind je alle informatie over ons privacybeleid

Wanneer je een hulpvraag indient via https://app.ntg.nu verwerken wij gegevens van jou en van de eventuele contactpersoon om de hulpvraag te kunnen behandelen.

Identificerende gegevens
 • Voor- en achternaam
 • Voor- en achternaam eventueel contactpersoon
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • BSN Nummer
Contactgegevens
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Emailadres
 • Emailadres contactpersoon
 • Telefoonnummer
Medische gegevens
 • Omschrijving hulpvraag
 • Gewicht
 • Medicatielijst
 • Medische voorgeschiedenis
 • Je vaccinatiestatus
 • Symptomen
 • De mate waarin je ziek bent
 • Uitslag Covid test
 • Specifieke aandoeningen die invloed hebben op het ziekteverloop van Covid19
Informatie betreffende je behandeling
 • Notities arts tijdens behandeltraject
 • Veranderingen van de urgentie
 • Overdracht naar een andere arts
 • Datum waarop informed consent is gegeven
 • Nota van de behandeling
 • Datum waarop de nota van je behandeling is verstuurd

Wanneer je een hulpvraag indient via https://app.ntg.nu verwerken wij gegevens van jou en van de eventuele contactpersoon om de hulpvraag te kunnen behandelen.

Doeleinde
Voorbeelden
Voor het behandelen van je hulpvraag
 • Functionele cookies bij het invullen, versturen en evt. bewerken van je hulpvraag
 • Het controleren van je inzending met een spambeveiliging (ReCaptcha)

Grondslag: noodzakelijk voor het behandelen van de hulpvraag

Om de veiligheid en stabiliteit van IT-systemen te waarborgen
 • Het monitoren van de webomgeving van https://app.ntg.nu

Grondslag: noodzakelijk voor het gerechtvaardigd bedrijfsbelang van https://app.ntg.nu

Het NTG kan gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor het NTG en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de beveiligingsmaatregelen en de zorgvuldige en rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens. Derde partijen die voor het NTG optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met het NTG afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van het NTG.

Wat zijn je rechten?

Je kan het NTG verzoeken om jou mede te delen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel, gedeeld met welke derden/partners, de gehanteerde bewaartermijnen, de bron waarvan eventueel persoonsgegevens buiten de betrokkene om zijn verzameld en informatie over eventuele geautomatiseerde besluitvorming.

Nadat je een hulpvraag hebt ingestuurd kun je tot een uur na inzending je gegevens bewerken via een beveiligde link. Na die tijd kan je het NTG verzoeken om je persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen indien deze persoonsgegevens feitelijk onjuist of onvolledig zijn.

Je kan het NTG verzoeken om je persoonsgegevens te verwijderen wanneer de persoonsgegevens niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, wanneer toestemming is ingetrokken, wanneer je bezwaar uit tegen een verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang of wanneer de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is.

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor het NTG de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Als we de gegevens niet langer nodig hebben voor de doelen zoals hierboven omschreven dan kunnen we de gegevens nog wel bewaren voor archivering, bij juridische procedures of voor onderzoek.